หิมพานต์

Text: เต็มภัทร์ เกตุสมบูรณ์
Photo: ฉัตรชัย เจริญพุฒ

ความขัดแย้งระหว่าง “ความดีงาม” และ “ความชั่วร้าย” ที่ดำรงไว้ในผลงาน เป็นส่วนสำคัญของความพยายามที่จะหาตำแหน่งให้กับพืชเหล่านี้จัดระเบียบในรูปแบบของจักรวาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นำรูปเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ “การตกสวรรค์ของมนุษย์” มารวมกับภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์ของเมล็ด ก้าน ราก และใบของพืชที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท มาผลิตซ้ำด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคการพิมพ์ภาพ

 

 

คุณปิยทัต เหมทัต ศิลปินช่างภาพ ได้จัดงานนิทรรศการภาพถ่ายและปฏิมากรรมภายใต้ชื่อ “หิมพานต์ หรือ EDEN” เป็นผลงานที่ใช้รังสรรค์ผลงานกว่า 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งการแสดงนิทรรศการจะแบ่งเป็น 2 ตอน นิทรรศการตอนที่ 1นี้ จัดแสดงในรูปแบบงานแสดงศิลปะที่ผสมผสานนำงานภาพถ่ายและรูปปั้นสำริด หิมพานต์ สถานที่ที่จัดแสดง ณ สิรินเดีย แกลอรี่ โดยนิทรรศการหิมพานต์ที่เกิดขึ้นนี้ เลือกที่จะเล่าเรื่องต่างไปจากเดิม เลี่ยงการแบ่งแยกความคิดสองขั้วที่สนับสนุนและต่อต้านการใช้พืชที่ออกฤทธิ์ต่อจิตสาร เพื่อนำเสนอวิธีคิดและการรับรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้สารเหล่านี้ ทั้งในทางที่ก่อประโยชน์และทางที่เกิดโทษ ด้วยการผสมผสานภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ สร้างวัตถุให้เกิดเป็นภาพมุมมองใหม่ในทั้งด้านความหมายและด้านองค์ประกอบ

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการหิมพานต์นี้ เกิดขึ้นจากการทดลองหาความเป็นไปได้ทางศิลปะ เพื่อมีส่วนร่วมภายใต้การโต้เถียงที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางความคิด โดยมุ่งหวังให้การมีส่วนร่วมที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดประสิทธิผล ซึ่งการโต้เถียงดังกล่าว ว่าด้วยการใช้ตัวยาที่ได้จากพืช ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการบำบัดรักษาหรือเพื่อสันทนาการก็ตาม นิทรรศการ ‘หิมพานต์’ต้องการที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องราวต่างออกไปจากเดิม โดยเลี่ยงการแบ่งแยกความคิดสองขั้วที่สนับสนุน ในทางกลับกันเป็นการต่อต้านการใช้พืชที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เพื่อกระตุ้นวิธีคิด และการรับรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้สารเหล่านี้ ทั้งในทางที่ก่อประโยชน์และเกิดโทษ ด้วยการสื่อสารผ่านนิทรรศการนี้

 

 

Leave A Comment