TagExhibition

EDEN

นิทรรศการภาพถ่ายและปฏิมากรรมภายใต้ชื่อ “หิมพานต์ หรือ EDEN” ผลงานที่ใช้รังสรรค์ผลงานกว่า 3 ปี เกิดขึ้นจากการทดลองหาความเป็นไปได้ทางศิลปะ เพื่อมีส่วนร่วมภายใต้การโต้เถียงที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางความคิด