BAY ONE

การสร้างสรรค์…ผสานความงามธรรมชาติของวัสดุ

BAY ONE คือกลุ่มคนที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คุณค่าของการใช้วัสดุในบริบทใหม่ๆให้ได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของงานช่างฝีมือและความงามธรรมชาติของวัสดุ

BAY ONE เกิดจากกลุ่มเพื่อนนักออกแบบ- คุณชิตวันสัจจะวาที, คุณพ.รณัฐจันทรศิริและคุณกรวิทย์เลียงแก้วประทุมที่มีความชื่นชอบในเรื่องของวัสดุโดยจุดเริ่มต้นของความสนใจในวัสดุประเภทหินขัดนั้นเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วเกิดความผิดพลาดของชิ้นงานวัสดุตัวอย่างทำให้มองเห็นความน่าสนใจที่เกิดขึ้นในความผิดพลาดนั้นที่ไม่ได้ตั้งใจจึงได้ความคิดต่อยอดถึงความเป็นไปได้และขับเน้นศักยภาพของวัสดุหินขัดกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และทดลองที่เริ่มจากวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวที่เกิดจากกระบวนการในการออกแบบ

BAY ONE มีความเชื่อและรักในการลงมือทำสิ่งที่สร้างสรรค์คุณค่าของการใช้วัสดุต่างๆผสานเข้ากับเทคนิคพื้นฐานหรือแม้แต่กระบวนการผลิตแบบพื้นบ้านเพื่อนำมาซึ่งแนวความคิดใหม่ที่มีความร่วมสมัยเน้นการทำงานร่วมกับกลุ่มช่างฝีมือที่มีทักษะความรู้ในสายงานนั้นๆทำให้เกิดการเรียนรู้ทดลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการใหม่ๆเพื่อการพัฒนาไปพร้อมๆกัน


 

Leave A Comment