เอสซีจี รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Corporate Excellence Awards 2023

“ มุ่ง ESG 4 Plus ดำเนินธุรกิจควบคู่สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ”

 

(จากซ้ายไปขวา) นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) นายสุรชัย นิ่มละออ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-Cement and Green Solution ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-Distribution & Retail ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี นายบรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) นายบดินท ตันฑไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท JWD Transport (ประเทศไทย) จำกัด

เอสซีจีรับ 6 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ประกอบด้วย 4 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 พร้อม 2 รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-การบริการ โดยบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และการบริหารจัดการโดยรวม โดยบริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus ที่มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใสตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานฟอสซิล เช่น โครงการเกษตรปลอดการเผา รับซื้อผลผลิตการเกษตรเหลือทิ้งจากชุมชน นำมาอัดแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์เป็นการสร้างพลังงานทางเลือกควบคู่ลดปัญหาฝุ่นควัน นอกจากนั้นยังพัฒนานวัตกรรมโซลูชันตอบเมกะเทรนด์โลก ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย คุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปูนคาร์บอนต่ำ พลาสติกรักษ์โลก บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ โซลูชันเพื่ออาคารอากาศดีและประหยัดพลังงาน รวมทั้งร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงาน ESG Symposium 2023 เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สนับสนุนการสร้าง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการ
ขณะเดียวกันเอสซีจียังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งการศึกษา อาชีพ และสาธารณสุข แล้วกว่า 22,000 คน เช่น สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางผ่านโครงการพลังชุมชน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านโครงการแพทย์ดิจิทัลดูแลผู้ป่วยทางไกล สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะพนักงานเอสซีจี ซึ่งเราเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน จึงส่งเสริมให้แสดงความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ ZERO TO ONE ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่ ๆ ตามแนวทางสตาร์ทอัพ”

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากการสำรวจความเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล

Leave A Comment