SCG ANNOUNCES THE ROTATION OF SCG EXECUTIVES

เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป ดังนี้

  1. นายเชาวลิต เอกบุตร เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

  1. นายนิธิ ภัทรโชคเป็น President,Cement – Building Materials Business,Head of Ceramics Business Committeeและดูแลงานในตำแหน่ง Vice President-BuildingProductsand Distribution Business อีกตำแหน่งหนึ่ง

Leave A Comment