MUSEUM OF KIRATI

MUSEUM OF KIRATI 

PHOTO: เต็มภัทร เกตุสมบูรณ์
TEXT: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการศิลปะสื่อผสม “Museum of Kirati” ผลงานโดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล (Chulayarnnon Siriphol) นิทรรศการศิลปะสื่อผสมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่จำลองความทรงจำถึงหม่อมราชวงศ์กีรติ ผ่านคอลเลกชั่นภาพเคลื่อนไหว จิตรกรรมสีน้ำ และประติมากรรม จากแรงบันดาลใจใน ข้างหลังภาพ ผลงานวรรณกรรมเรื่องสำคัญของ ศรีบูรพา จัดแสดงระหว่างวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 13:00 – 19:00 น. ที่ บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่

Leave A Comment