ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 116 (2/2566)

“ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ”

 

ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา (ที่ 4 จากขวา) นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 116 (2/2566) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสำรอง, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง พอใจ เรืองศรี (ที่ 3จากขวา)คณะกรรมการอำนวยการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อนงค์นาฏ ภักดีณรงค์ (ที่ 3 จากซ้าย)คณะกรรมการที่ปรึกษา, ทันตแพทย์หญิง จามรี เหรียญอัมพร (ที่ 2 จากขวา) คณะกรรมการที่ปรึกษา, ทันตแพทย์ วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) คณะกรรมการที่ปรึกษา, ทันตแพทย์ ปริญญา ปฐมกุลมัย (ซ้ายสุด) ประธานฝ่ายจัดการประชุม, ทันตแพทย์ ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ (ขวาสุด) เลขาธิการ ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้พร้อมทั้งทันตแพทย์จากหลากสถาบันเข้าร่วมงาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

Leave A Comment