กรีน อยู่ ดี : Living Green

 “กรีน อยู่ ดี : Living Green”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และบริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จากัด ประกาศความพร้อมในการยกระดบังานสถาปนิก’62ให้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดบัอาเซียนโดยงานนีผ้้ปูระกอบการ จาก 850 บริษัทชัน้ นาเตรียมนาสินค้าหลายพันเเบรนด์จาก 40 ประเทศทั่วโลก มาร่วมแสดงศักยภาพ โชว์สินค้าบริการและเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมและวสัดกุ่อสร้างระหว่างวนัที่30เมษายน-5พฤษภาคม นี ้ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า “งาน สถาปนิก เป็นงานจดั แสดงสถาปัตยกรรม วสั ดแุ ละเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคอาเซียน จดั ขนึ้ เพื่อแสดงศกัยภาพและนาเสนอผลงานความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมอีกทงั้ยงัต้องการสร้างความตระหนกัรู้ ถึงบทบาทวิชาชีพสถาปนิกที่มีต่อสังคมให้มากยิ่งขึน้ ซึ่งงานนีไ้ ม่ได้จัดขึน้ เพื่อคนในวิชาชีพสถาปนิกเท่านนั้ แตย่ งั รวมไปถึงกล่มุ คนที่เกี่ยวข้องและประชาชนทวั่ ไปที่สนใจด้านงานออกเเบบเเละการก่อสร้าง สาหรับงานใน ปีนีจ้ ัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 33 ภายใต้แนวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green” เพื่อนาเสนอแนวทางการออกแบบ สถาปัตยกรรมนวตักรรมวสัดกุ่อสร้างตลอดจนการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยงั่ยืนโดยสมาคมฯได้รับพระมหากรุณาธิคณุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เปิดงานสถาปนิก’62ในวนัองัคารที่30เมษายน2562” 

ดร.อัจฉราวรรณจุฑารัตน์ประธานการจัดงานสถาปนิก’62กลา่ววา่“งานสถาปนิก’62นอกจากจะ มีการแสดงสินค้าจากหลายประเทศที่พร้อมนาเสนอนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ ที่น่าสนใจแล้ว ยังมี นิทรรศการหลกั(ThematicExhibitions)ของสมาคมสถาปนิกสยามฯที่โชว์นวตักรรมวสัดกุ่อสร้างที่เป็นมิตร ตอ่ สิ่งแวดล้อม และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกกบั เทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ ‘สีเขียว’ (Green Experience) อย่างเต็มรูปแบบตงั้แต่การเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมไปจนถึงการนาวสัดตุา่งๆไปใช้ต่อ หลงัจบงาน” 

“ในงานทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมประกวดออกแบบระดับนานาชาติ “ASA International Design Competition 2019” โจทย์การออกแบบของปีนีค้ ือ Uncanny Sustainability เพื่อค้นหาไอเดียการสร้างสรรค์ งานออกแบบที่ยงั่ ยืนและแตกตา่ งจากรูปแบบเดิม ซึ่งจะมีสถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดบั โลกมาเป็นกรรมการตดั สิน ด้วย นอกจากนีย้ งั มีกิจกรรม “ASA Forum 2019” งานสมั มนาสถาปัตยกรรมระดบั นานาชาติ มีสถาปนิกที่มี ชื่อเสียงมาร่วมบรรยายบนเวที 

 

อาทิ Mr. Kai Uwe Bergmann จาก Bjarke Ingels Group (BIG), Mr. NicoKienzl จาก Atelier Ten, Ms. Sanne van Der Burgh จาก MVRDV, คุณอัศวิน ชูโชติถาวร จาก Foster + Partners, คุณอภิชาติ ศรีโร จนภิญโญ, คุณชนาสิต ชลศึกษ์ จาก Stu/D/O และ คุณคารน สุทธิ จาก Eco Architect เป็นต้น” ดร.อัจฉรา วรรณ กลา่ วเสริม 

นายศักด์ิชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่ัน ออกาไนเซอร์ จากัด 

กล่าวว่า“ธุรกิจงานแสดงสินค้ามีบทบาทสาคญั ในการขบั เคลื่อนเศรษฐกิจโดยในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา งานเอ็กซิบิชนั่ สามารถสร้างรายได้กว่า200,000ล้านบาทโดยมีผู้ร่วมชมงานกว่า30ล้านคนซึ่งในจานวนนี้ เป็นชาวตา่งชาตมิากกวา่1ล้านคนคาดวา่อตุสาหกรรมMICEของไทยจะเตบิโตราว6-10%ในปี2562” 

“สาหรับการเตรียมความพร้อมในการจดั งานสถาปนิก’62 มีผ้ปู ระกอบการชนั้ นาทงั้ ในประเทศไทยและ ต่างประเทศกว่า 850 บริษัท และยังมี 16 พาวิลเลี่ยนจากต่างประเทศมาจัดแสดงในงาน ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ตุรกี องั กฤษ อเมริกา และเวียดนาม คาดว่าในงานจะมีการจบั คเู่ จรจาธุรกิจมากกว่า 400 นดั หมาย โดยนีโอได้เชิญ บริษัทที่อยู่ในวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างจากทั่วภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในกล่มุ ประเทศเพื่อน บ้านอย่าง CLMV มาร่วมชมงาน ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าการซือ้ ขายภายในงานกว่า 10,000 ล้านบาท” นายศกั ดช์ิ ยั กลา่ วเสริม 

ทางด้าน นายอาจิณเวท วงศ์ทอง ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่ัน ออกา ไนเซอร์ จากัด กล่าวว่า “ตลาดการก่อสร้างของอาเซียนมีการเติบโตเฉลี่ย 5.2% ในปี 2559-2563 และ คาดการณ์ว่าภายใน 5 ปีนีจ้ ะมีการมูลคา่ การลงทุนด้านการก่อสร้างสงู ถึง 2.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ สาหรับ อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยในปี2561มีการเติบโตราว5%และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มมากขึน้ 7-9%ใน ระหวา่งปี2561-2563” 

“ในปีนีเ้ราจดั งานสถาปนิกในธีม Green Living เพื่อเชิญชวนทุกคนมาร่วมชมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ใหม่ที่เป็นมิตรตอ่ สิ่งเเวดล้อม ซึ่งปัจจบุ นั ตลาดอาคารเขียวกาลงั เป็นที่น่าจบั ตามอง โดยมีภาพรวมของทวั่ โลก เติบโตอย่ทู ี่ 13% ตอ่ ปี ตอ่ เนื่องไปถึงปี 2563 ส่วนประเทศไทยมีการเตบิ โตจากเดิมที่มีจานวนอาคารเขียวเพียง 55 อาคาร เป็น 240 อาคารในปีที่ผ่านมาและปีนีค้ าดการณ์ว่าจะสูงถึง 252 อาคาร” นายอาจิณเวท กลา่วเสริม 

 

ทัง้ นี้ในงานสถาปนิก’62 ผู้ประกอบการต่างได้เตรียมสินค้าไฮไลท์มาจัดแสดง อาทิ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด นาเสนอเทคโนโลยี IoT ที่มาผนวกกบั ระบบของสินค้าตา่ ง ๆ ภายในบ้าน เพื่อให้ผ้บู ริโภคสะดวกสบายมีอิสระและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้Platformที่เรียกว่า”SmartLiving Solution” บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรช่ัน จากัด นาสี GColor by Graphenstone ซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติที่ทา ได้ทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร ที่ได้รับการันตีจาก Cradle to Cradle มาตรฐานระดับสูงที่มอบให้กับ ผลิตภณั ฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครบวงจรปลอดภยัยามใช้งานและช่วยลดโลกร้อนรวมถึงย่อยสลายแล้วไม่เป็น พิษกบั สิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมสรณ์ จากัด นาเสนอถงั เก็บนา้ คปู่ ั๊มนา้ นวตั กรรมใหม่ที่ช่วยประหยดั พืน้ ที่ใช้ สอย มุ่งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการออกแบบที่มีความลงตัวอย่างเป็น เอกลกั ษณ์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) สาธิตนวตั กรรมผลิตภัณฑ์สีนาโน ซึ่งได้รับฉลากประหยดั ไฟเบอร์5ซงึ่จะชว่ยลดคา่ใช้จา่ยครัวเรือนและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกบัธีมงานGreenConcept บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จากัด เสนอสุขภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ห้องนา้ ที่นาธรรมชาติมาผนวกเข้ากับ เทคโนโลยีสมยั ใหม่พร้อมทงั้ใช้วิธีผสมผสานกลิ่นอายด้วยการเลือกใช้กลุ่มสีและลวดลายที่มีแรงบนั ดาลใจ จากธรรมชาติ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จากัด นาสินค้านวตั กรรมมาจดั แสดงมากมาย อาทิ ชุดล็อค ประตรู ะบบดิจิทัลที่สะดวกในการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัย, ระบบควบคมุ แสงสว่างอจั ฉริยะ และบาน เลื่อนภายนอกอาคารที่ชว่ยปอ้งกนัแสงแดดชว่ยลดอณุหภมูิความร้อนในอาคารเป็นต้น 

นอกจากนี้ยงั มีนวตั กรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ลามิเนตโปร่งแสง โดย AICA จากญี่ป่นุ , บีช พูล! นานวตั กรรมการสร้างสระว่ายนา้ จาลองชายหาดและทะเลมาอย่ใู นบ้าน, กระจก HALIO จาก AGC ควบคมุ ความเข้มผา่นมือถือได้เป็นต้น 

สาหรับงานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” จะจดั ขนึ ้ ระหว่างวนั ที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานได้ ที่www.asa.or.th/architectexpo Facebook : ASA CREW 

Leave A Comment